VOP & GDPR

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

(„podmienky“)

 

Použité pojmy:

Správca údajov:

 • Hotel Modena***, Vlčie hrdlo 1/A, Bratislava 824 12 (ďalej „Hotel“)
 • Reštaurácia Maranello, Vlčie hrdlo 1/A, Bratislava 824 12 (ďalej „Reštaurácia“)

Zákazník: Fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby prevádzkovateľa

 

Nariadenie: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a ustanovenia zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Predmetom týchto zásad je zaistenie spracovávania osobných údajov zákazníkov získaných v rámci obchodnej činnosti Hotelu a Reštaurácie ďalej zakotvených povinností zachovávať mlčanlivosť o týchto získaných informáciách, a to v rozsahu a za podmienok stanovených týmito zásadami. 
 2. Hotel a Reštaurácia sa v súlade s týmito podmienkami zaväzuje spracovávať osobné údaje zákazníkov. Tieto podmienky sú zhotovené v rozsahu práv a povinností, ktoré pri spracovávaní osobných údajov podľa predchádzajúceho odstavca vyplývajú z príslušných právnych predpisov, najmä nariadenie  Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenie o ochrane osobných údajov („Nariadenie”) a a ustanovenia zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČANLIVOSŤ

 1. Hotel a Reštaurácia sa zaväzuje prijať také technické, personálne a iné potrebné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu osobných údajov. 
 2. V súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb je Hotel a Reštaurácia povinná spracovávať osobné údaje hostí. S týmito údajmi pracujú najmä:
  1. Recepční hotela
  2. Manažér hotela a reštaurácie
  3. Účtovník
  4. Obsluha reštaurácie 
 3. Vyššie uvedení užívatelia boli poučení o citlivosti osobných údajov. S osobnými údajmi hostí nakladajú výhradne v rámci služieb poskytovaných Hotelom a Reštauráciou. Hotel ani zamestnanci nepredávajú osobné údaje hostí ďalším subjektom. Ďalšími spracovateľmi osobných údajov hostí sú:
  1. Hotelový systém Previo
  2. Účtovná firma EkonexGroup 
 4. Podmienky spracovávania a nakladania s osobnými údajmi hostí sú upravené v spracovateľskej zmluve medzi hotelom a reštauráciou a daným spracovateľom.

INFORMÁCIE O ZÁKAZNÍKOCH

Hotel a Reštaurácia má zákonnú povinnosť uchovávať o svojich hosťoch niektoré osobné údaje, a to najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a doba ubytovania, číslo a typ dokladu, prípadne vízum, účel pobytu. Táto povinnosť sa riadi Zákonom o pobytu cudzincov na území SR (404/2011) a Zákonom o miestnych poplatkoch (582/2004). Podľa týchto právnych predpisov je hotel a reštaurácia povinná uchovávať osobné údaje o zákazníkoch po dobu 6 rokov.

 1. Zákazník má kedykoľvek právo požiadať hotel a reštauráciu o prehľad svojich osobných údajov. Tieto informácie sú uchovávané v (i) karte hosťa v hotelovom systéme, (ii) v domovej knihe a (iii) evidenčnej knihe, ktoré sú v tlačenej podobe uschované v uzamknutej miestnosti. V prípade žiadosti o výmaz osobných údajov Hotel a Reštaurácia zmaže kartu hosťa a skartuje domovú a evidenčnú knihu. Vyššie uvedeným zákonom sa však Hotel musí podriadiť. Vymenované osobné údaje môžu byť zmazané až po uplynutí zákonnej lehoty.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Hotel a Reštaurácia sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracovávaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovávania údajov zabezpečené všetky povinnosti správcu osobných údajov, vyplývajúcich z právnych predpisov, najmä Nariadenia. 
 2. Hotel a Reštaurácia sa zaväzuje, že spracovávanie údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:
  1. k osobným údajom budú mať prístup iba oprávnené osoby Hotela a Reštaurácie, ktoré budú mať Hotelom a Reštauráciou stanovené podmienky a rozsah spracovávania údajov a každá taká osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojim jednoznačným identifikátorom; 
  2. osobné údaje budú spracovávané v priestoroch Hotela a Reštaurácie, do ktorých budú mať prístup iba oprávnené osoby alebo ich dodávatelia (subdodávatelia), viazaní rovnakými povinnosťami; 
  3. Hotel a Reštaurácia zabránia neoprávnenému čítaniu, vytváraniu, kopírovaniu, prenosu, úprave či vymazaniu záznamov obsahujúcich osobné údaje; 
  4. učinia opatrenia, ktoré umožnia určiť a overiť, komu boli osobné údaje predané, kým boli spracované, pozmenené alebo zmazané. 
 3. Hotel a Reštaurácia sa zaväzuje prostredníctvom vlastných vnútorných predpisov prípadne zvláštnych zmluvných dojednaní zaistiť, že jeho zamestnanci a iné osoby, ktoré budú spracovávať osobné údaje, tak budú činiť len za podmienok a v rozsahu Hotelom a reštauráciou stanovených a odpovedajúcim pokynom Hotela a Reštaurácie. Najmä bude sám (a záväzne uloží i týmto uvedeným osobám) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov, a to i po skončení zamestnania alebo príslušných prác v Hoteli a Reštaurácii.

Kamerový systém

 1. Hotel a Reštaurácia využíva k prevencii ochrany svojich zákazníkov, svojho a ich majetku kamerový systém. Hotel a reštaurácia prehlasuje, že so záznamami žiadnym spôsobom nepracuje, neposkytuje ich tretím osobám, či subjektom.

Dátum poslednej aktualizácie:  25.5.2018

STORNO PODMIENKY

III.1. Objednávateľ má právo svoju objednávku, alebo jej časť stornovať, pričom storno objednávky môže vykonať listom alebo e-mailom.
III.2. Za storno objednávky sa podľa týchto obchodných podmienok nepovažuje neoznámené neodobratie služieb od prevádzkovateľa objednávateľom podľa ním vykonanej objednávky,
III.3. Objednávateľ vykonaním objednávky vydáva svoj súhlas so storno podmienkami prevádzkovateľa.
III.4. Prevádzkovateľovi vzniká po stornovaní objednávky zo strany objednávateľa nárok na storno poplatky vo výške:

 • uskutočnenie storna objednávky odo dňa zakúpenia vstupenky je výška storno poplatku 100 % ceny objednanej služby.
 • storno poplatok vo výške 100 % z ceny objednanej služby je objednávateľ povinný zaplatiť v prípade, ak sa zákazníci na základe objednaných služieb v deň akcie nedostavia.